सोसायटी आवारात केलेले अनधिकृत बांधकाम तोडण्यास माननीय प्रभाग अधिकारीची केलेली दिरंगाईबाबत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उपशहर अध्यक्षा सौ. रेश्मा तपासे यांच्याकडून मिरा भाईंदर आयुक्त श्री. बालाजी खतगावकर याना लेखी निवेदन (दिनांक – १९/१२/२०१९)

सोसायटी आवारात केलेले अनधिकृत बांधकाम तोडण्यास माननीय प्रभाग अधिकारीची केलेली दिरंगाईबाबत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उपशहर अध्यक्षा सौ. रेश्मा तपासे यांच्याकडून मिरा भाईंदर आयुक्त श्री. बालाजी खतगावकर याना लेखी निवेदन (दिनांक – १९/१२/२०१९)

सोसायटी आवारात केलेले अनधिकृत बांधकाम तोडण्यास माननीय प्रभाग अधिकारीची केलेली दिरंगाईबाबत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उपशहर अध्यक्षा सौ. रेश्मा तपासे यांच्याकडून मिरा भाईंदर आयुक्त श्री. बालाजी खतगावकर याना लेखी निवेदन (दिनांक – १९/१२/२०१९)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top