रामदेव पार्कच्या समस्या न सुटल्यामुळे बांधकाम विभाग श्री. सुरेश वाकोडे यांच्याकडे परत पत्रव्यव्हार करून पुन्हा कामाची मागणी करण्यात आली.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top