मिरा भाईंदर शहरात कमी प्रमाणात होणाऱ्या पाणीपुरवठा संदर्भात अधिकाऱ्यांना घेराव घातला व पाणी पुरवठा सुरळीत करून घेतला.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top